ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของบุคลากรสายวิชาการ
วงรอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2566 - 29 กุมภาพันธ์ 2567
 
   
  Username  
   
  Password  
   
   
Untitled Document

ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบประเมินการปฎิบัติราชการของพนักงานและข้าราชการสายวิชาการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

-แจ้งเรื่องที่ 1 ไฟล์หลักฐานที่ใช้ในการอัพโหลดจำกัดขนาดไม่เกิน 15 Mbyte ต่อ 1 ไฟล์

 

 


 

 

Copyright by